Algemene voorwaarden

Rasenberg Juridisch Advies

 • Rasenberg Juridisch Advies is een eenmanszaak van D.E. Rasenberg. 
 • Rasenberg Juridisch Advies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78555833.
 • Het aan Rasenberg Juridisch Advies toegekende BTW-nummer is NL003346569B34.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Rasenberg Juridisch Advies worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Een opdrachtgever die eenmaal onder de toepassing van deze algemene voorwaarden met Rasenberg Juridisch Advies (hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’) heeft gecontracteerd, wordt geacht bij een nadien nader gesloten overeenkomst, op welke wijze dan ook, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van deze voorwaarden.
 • Rasenberg Juridisch Advies behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem zijn overlegd of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 
 • Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten geen werking toe. 
 • Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden en liggen ter inzage bij Rasenberg Juridisch Advies, gevestigd te Leiden 2311CP aan de Breestraat 175a. 

Opdrachten

 • De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde opdrachtbevestiging door Rasenberg Juridisch Advies retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen. 
 • Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van opdrachtnemer, niet tot een resultaatsverplichting. Rasenberg Juridisch Advies zal zich inspannen om het door opdrachtgever gewenste resultaat (een correct en volledig juridisch advies) te bereiken, echter geeft opdrachtnemer geen garantie dat dit resultaat zal worden bereikt. 
 • Opdrachtgever is gehouden en verplicht om aan Rasenberg Juridisch Advies alle relevante informatie beschikbaar te stellen op basis waarvan een volledig advies kan worden opgesteld. Indien opdrachtgever nalaat relevante feiten en benodigde informatie te verstrekken komt de schade, voortvloeiend uit de onjuistheid danwel onvolledigheid van de verstrekte informatie op de opdrachtgever te rusten. 
 • De uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins vastgelegd. 

Rechtsverhouding

 • Tenzij anders overeengekomen, gaat de opdrachtnemer er vanuit dat werknemers en anderszins vertegenwoordigers van de opdrachtgever die aan de eenmanszaak opdrachten verstrekken, bevoegd zijn dat te doen. De opdrachtnemer kan ook door hen mondeling verstrekte opdrachten uitvoeren. 

Contacten

 • De opdrachtnemer zal, tenzij anders overeengekomen, communicatie met de opdrachtgever of diens contactpersoon via e-mail laten verlopen. De opdrachtnemer kan niet garanderen dat de per e-mail verzonden berichten en/of bestanden veilig of virusvrij zijn. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatie. 
 • De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en dergelijke tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

Honorarium

 • Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De opdrachtnemer factureert alle aan de opdracht bestede tijd, waaronder (niet uitsluitend) begrepen de tijd besteed aan het bestuderen en opstellen van stukken, onderzoek van literatuur en jurisprudentie, eventuele reistijd, correspondentie met de opdrachtgever alsmede in- en uitgaande telefoongesprekken. 
 • De tarieven die gehanteerd worden zijn exclusief 21% BTW, eventuele reiskosten en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending.

Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling

 • In beginsel geldt dat na afloop van de werkzaamheden een factuur voor het aantal gewerkte uren zal worden verstuurd. Tenzij anders overeengekomen, dient na afloop van iedere opdracht de factuur betaald te worden. 
 • De opdrachtgever of vertegenwoordiger van de opdrachtgever dient alle facturen binnen veertien dagen te voldoen. De betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld.  
 • Indien niet (tijdig) betaald wordt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om alle werkzaamheden direct op te schorten, c.q. te staken. 
 • Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever. Rasenberg Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het door opdrachtgever niet tijdig voldoen van een factuur. 

Aansprakelijkheid

 • Rasenberg Juridisch Advies is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld.
 •  Rasenberg Juridisch Advies beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met haar werkzaamheden tot maximaal het bedrag dat Rasenberg Juridisch Advies in het kader van een opdracht heeft gefactureerd, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld. 
 • Rasenberg Juridisch Advies is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 
 • Rasenberg Juridisch Advies is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan. 
 • Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Rasenberg Juridisch Advies zijn gemeld binnen drie maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert of in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie. 
 • Opdrachtgever is gehouden Rasenberg Juridisch Advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Rasenberg Juridisch Advies de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 

Geheimhouding

 • Rasenberg Juridisch Advies is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die vertrouwelijk van aard is.  

Persoonsgegevens

 • De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder moment verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’). Deze verwerking zal waar de cliënt dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen. De opdrachtnemer draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade. 
 • De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de AVG. 

Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties rusten bij Rasenberg Juridisch Advies. Opdrachtgevers en gebruikers van de producten van opdrachtnemer erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop. 
 • Behoudens de verplichtingen van de opdrachtnemer met betrekking tot de geheimhouding en expliciete afspraken in afwijking daarvan, is het mogelijk dat (gedeeltes van) documenten die voor een opdrachtgever zijn opgesteld voor een andere opdrachtgever gebruikt worden. 

Beëindiging werkzaamheden

 • Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de opdracht beëindigen. De opdrachtnemer zal daarbij een redelijke termijn in acht nemen. De opdrachtnemer zal in de regel een opdracht alleen beëindigen als daarvoor een goede reden is, zoals het achterwege blijven van betaling van facturen of als de opdrachtgever verlangt te handelen op een wijze die in strijd is met de professionele verplichtingen van de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer besluit de opdracht te beëindigen, dient de opdrachtgever het uitstaande honorarium nog steeds te voldoen. 
 • Indien opdrachtnemer buiten zijn macht om niet in staat is de overeenkomst tijdig en/of behoorlijk na te komen, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtnemer wel in staat is ze naar behoren uit te voeren. 
 • De opdrachtnemer is gerechtigd de stukken van de opdrachtgever onder zich te houden totdat alle declaraties zijn voldaan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Op de opdracht en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 • De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven. 
 • Als door een rechter enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of in strijd met de wet wordt verklaard of als enige bepaling anderszins niet ten uitvoer gelegd kan worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.